3200+ spokojných zákazníkov

Zásady vrátenia peňazí

REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok je vystavený spoločnosťou Wink s.r.o., so sídlom U koupaliště 185, Senec, 330 08 Zruč-Senec, identifikačné číslo: 09233849, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 39440, pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sa3cosmetic.cz (ďalej len „predávajúci“).

2. Tento reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z vadného plnenia (ďalej len „reklamácia“) v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzavretými medzi zákazníkom a predávajúcim, spolu s údajmi o tom, kde je možné reklamáciu uplatniť.

II. Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie

1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu na adrese U koupaliště 185, Senec, 330 08 Zruč-Senec.

2. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, poštou na adrese U koupaliště 185, Senec, 330 08 Zruč-Senec, alebo e-mailom na adrese info@sa3cosmetic.cz. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník nákupným dokladom.

3. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, akonáhle sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

4. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, pokiaľ reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (najmä vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatreniach proti prenosným ochoreniam.

5. predávajúci je povinný zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. predávajúci alebo im poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

III. Rozsah práv z vadného plnenia

1. Práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka ohľadom záruky predávajúce za akosť tovaru pri prevzatí a práva zákazníka z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi ,najmä ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá zákazníkovi, že v dobe, keď zákazník tovar prevzal:

a. má tovar vlastnosti, ktoré si predávajúci a zákazník ujednali, a pokiaľ ujednanie chýba, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

b. sa tovar hodí na účel, ktoré pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo na ktoré sa tovar tohto druhu obvykle používa,

c. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a

d. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3. Za vadu nie je možné považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia zákazníkom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

4. Pokiaľ sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

5. Pokiaľ tovar nemá vlastnosti stanovené v čl. 3.2 vyššie, môže zákazník požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže zákazník požadovať len výmenu súčasti; pokiaľ to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ to je však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä pokiaľ je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.

6. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má zákazník aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má zákazník aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7. Pokiaľ zákazník neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo pokiaľ neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, taktiež aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy zákazníkovi pôsobilo značné problémy.

8. Právo z vadného plnenia zákazníkovi nenáleží, pokiaľ zákazník pred prevzatím tovaru, vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ zákazník vadu sám spôsobil.

9. Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru (s výnimkou uvedenou v čl. 3.8 nižšie). To neplatí:

a. u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná,

b. na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, alebo

c. pokiaľ to vyplýva z povahy veci.

10. Pokiaľ je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má zákazník právo:

a. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,

b. na odstránenie vady opravou veci,

c. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d. odstúpiť od zmluvy.

11. Zákazník zdelí predávajúcemu, aké právo si zvoliť, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Učinenú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, pokiaľ zákazník žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Pokiaľ predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote či pokiaľ oznámi zákazníkovi, že vady neodstráni, môže zákazník požadovať miesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ zákazník nezvolí svoje právo včas, má práva podľa čl. 3.12 až 3.14.

12. Pokiaľ je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má zákazník právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

13. Pokým zákazník neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.

14. Pokiaľ neodstráni predávajúci vadu tovaru včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Učinenou voľbou nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s týmto reklamačným poriadkom, občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 07.11.2021.

VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTOÚPENIE OD ZMLUVY NA STIAHNUTIE TU.

Sledujte nás na Instagramu

Co hledáte?

Váš košík